Cơ hội và thách thức xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu là một trong những ngành nghề có mức lương cao nhất trên thị trường lao động hiện nay. Tuy nhiên, ngành xuất nhập khẩu có những vị...

Tổng quan về công việc ngành Logistics

Chức năng của ngành Logistics không chỉ mỗi giao nhận hay vận tải mà còn gồm các hoạt động khác như kho bãi, lưu trữ hàng hóa, bao bì, hoạt...