Tim phụ nữ đập nhanh hơn hay nam giới?

Trong cuộc sống, có những điều ngay xung quan chúng ta nhưng ta không để ý đến,  đôi khi chúng ta quá tập trung vào các kiến thức hay lĩnh...